HPSynC Publications

2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

2017 Publications

 1. Ming Xu, Stefan Jakobs, Riccardo Mazzarello, Ju-Young Cho, Zhe Yang, Henning Hollermann, Dashan Shang, Xiangshui Miao, Zhenhai Yu, Lin Wang and Matthias Wuttig
  Impact of Pressure on the Resonant Bonding in Chalcogenides
  J. Phys. Chem. C, 121(45), pp25447-25454, DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b07546(2017)
 1. Yufeng Li, Yonghui Zhou, Zhaopeng Guo, Fei Han, Xuliang Chen, Pengchao Lu, Xuefei Wang, Chao An, Ying Zhou, Jie Xing, Guan Du, Xiyu Zhu, Huan Yang, Jian Sun, Zhaorong Yang, Wenge Yang, Ho-Kwang Mao, Yuheng Zhang & Hai-Hu Wen
  Concurrence of superconductivity and structure transition in Weyl semimetal TaP under pressure
  npj Quantum Materials 2, 66, doi:10.1038/s41535-017-0066-z(2017)
 1. A.E. Gleason, C.A. Bolme, H.J. Lee, B. Nagler, E. Galtier, R.G. Kraus, R. Sandberg, W. Yang, F. Langenhorst and W.L. Mao
  Time-resolved diffraction of shock-released SiO2 and diaplectic glass formation
  Nat. Commun. 8, 1481, doi:10.1038/s41467-017-01791-y(2017)
 1. F. Han, J. Xu, A.S. Botana, Z.L. Xiao, Y.L. Wang, W.G. Yang, D.Y. Chung, M.G. Kanatzidis, M.R. Norman, G.W. Crabtree and W.K. Kwok
  Separation of electron and hole dynamics in the semimetal LaSb
  Phys. Rev. B 96, 125112, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.125112(2017)
 1. Yannan Zhou, Ting Wen, Weiqian Kong, Baocheng Yang and Yonggang Wang
  The impact of nitrogen doping and reduced-niobium self-doping on the photocatalytic activity of ultra-thin Nb3O8− nanosheets
  Dalton Trans. 46, 13854-13861, DOI:10.1039/C7DT03006A(2017)
 1. Jianguo Wen, Zhidan Zeng, Liuxiang Yang, Qiaoshi Zeng, Hongbo Lou, Hongwei Sheng, Dean J Miller, Wenger Yang and Ho-kwang Mao
  TEM Study of Amorphous Carbon with Fully sp3-Bonded Structure
  Miscrosc. Microanal. 23(Suppl 1), https://doi.org/10.1017/S1431927617012004(2017)
 1. Kai Zhang, Yang Li, Quan Huang, Bihan Wang, Xuerong Zheng, Yang Ren and Wenge Yang
  Ultrastable Amorphous Sb2Se3 Film
  J. Phys. Chem. B, 121(34), pp8188-8194, 10.1021/acs.jpcb.7b03408(2017)
 1. Bouchaib Manoun, Y Tamraour, I Saadoune, P Lazor, W Yang and J Alami
  Crystal structure and high temperature Raman spectroscopy of Sr2ZnTeO6 double perovskite
  Mater. Res. Express 4, 105018, https://doi.org/10.1088/2053-1591/aa8d87(2017)
 1. Qian Li, Yonggang Wang, Weicheng Pan, Wenge Yang, Bo Zou, Jiang Tang and Zewei Quan
  High-Pressure Band-Gap Engineering in Lead-Free Cs2AgBiBr6 Double Perovskite
  Angew. Chem. doi:10.1002/ange.201708684 (2017)
 1. L. S. I. Veiga, M. Etter, K. Glazyrin, F. Sun, C. A. Escanhoela, Jr., G. Fabbris, J. R. L. Mardegan, P. S. Malavi, Y. Deng, P. P. Stavropoulos, H.-Y. Kee, W. G. Yang, M. van Veenendaal, J. S. Schilling, T. Takayama, H. Takagi, and D. Haskel
  Pressure tuning of bond-directional exchange interactions and magnetic frustration in the hyperhoneycomb iridate β−Li2IrO3
  Phys. Rev. B 96, 140402(R), https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.140402 (2017)
 1. Cheng Zhang, Jianping Sun, Fengliang Liu, Awadhesh Narayan, Nana Li, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Jianhong Dai, Youwen Long, Yoshiya Uwatoko, Jian Shen, Stefano Sanvito, Wenge Yang, Jinguang Cheng, and Faxian Xiu
  Evidence for pressure-induced node-pair annihilation in Cd3As2
  Phys. Rev. B 96, 155205, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.155205 (2017)
 1. Yannan Zhou, Ting Wen, Xiaofan Zhang, Binbin Chang, Weiqian Kong, Yanzhen Guo, Baocheng Yang, Yonggang Wang
  A Multiple Structure-Design Strategy towards Ultrathin Niobate Perovskite Nanosheets with Thickness-Dependent Photocatalytic Hydrogen-Evolution Performance
  Chem. Asian J. 12, 2727, DOI:10.1002/asia.201701001 (2017)
 1. Ting Wen, Ruixian Ding, Yannan Zhou, Yubing Si, Baocheng Yang, Yonggang Wang
  Polymorphism of Erbium Oxyfluoride: Selective Synthesis, Crystal Structure, and Phase-Dependent Upconversion Luminescence
  Eur. J. Inorg. Chem., 2017: 3849–3854., doi:10.1002/ejic.201700658 (2017)
 1. Xujie Lü, Wenge Yang, Quanxi Jia and Hongwu Xu
  Pressure-induced dramatic changes in organic–inorganic halide perovskites
  Chem. Sci. Advance Article, DOI:10.1039/C7SC01845B (2017)
 1. Cong Xu, Weiji Xiao, Tongchao Liu, Fei Sun, Jiaxin Zheng, Shang Peng, Xuqiang Liu, Feng Pan, Wenge Yang and Ho-kwang Mao
  Pressure-induced abnormal insulating state in triangular layered cobaltite LixCoO2 (x = 0.9)
  J. Mater. Chem. A Advance Article, DOI:10.1039/C7TA06084J (2017)
 1. Jun Zhang, Fengliang Liu, Tianping Ying, Nana Li, Yang Xu, Lanpo He, Xiaochen Hong, Yunjie Yu, Mingxiang Wang, Jian Shen, Wenge Yang and Shiyan Li
  Observation of two superconducting domes under pressure in tetragonal FeS
  npj Quantum Materials 2, 49, doi:10.1038/s41535-017-0050-7 (2017)
 1. Zhidan Zeng, Liuxiang Yang, Qiaoshi Zeng, Hongbo Lou, Hongwei Sheng, Jianguo Wen, Dean J Miller, Yue Meng, Wenge Yang, Wendy L Mao and Ho-kwang Mao
  Synthesis of quenchable amorphous diamond
  Nat. Commun. 8, 322, doi:10.1038/s41467-017-00395-w (2017)
 1. Fei Sun, Cong Xu, Shuang Yu, Bijuan Chen, Guoqiang Zhao, Zheng Deng, Wenge Yang and Changqing Jin
  Synchrotron X-Ray Diffraction Studies on the New Generation Ferromagnetic Semiconductor Li(Zn,Mn)As under High Pressure
  Chinese Phys. Lett. 34, 067501, https://doi.org/10.1088/0256-307X/34/6/067501 (2017)
 1. Xiaozhi Yan, Xiangting Ren, Guangai Sun, Dong Li, Xin Li, Duanwei He, and Wenge Yang
  Kinetics of a first-order crystalline-amorphous transformation in zirconium tungstate
  Phys. Rev. B 95, 224205, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.224205 (2017)
 1. R. Thiyagarajan, S. Arumugam, P. Sivaprakash, M. Kannan, C. Saravanan, and Wenge Yang
  Hydrostatic pressure effect on the spin reorientation transition of ferromagnetic Sm0.7−xLaxSr0.3MnO3(x=0, 0.1) polycrystals
  Journal of Applied Physics 121, 215902, doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4984204 (2017)
 1. Yongsheng Zhao, Nana Li, Cong Xu, Yan Li, Hongyu, Zhu, Pinwen Zhu, Xin Wang and Wenge Yang
  Abnormal Pressure-Induced Photoluminescence Enhancement and Phase Decomposition in Pyrochlore La2Sn2O7
  Adv. Mater. 1701513, https://doi.org/10.1002/adma.201701513 (2017)
 1. Xuefei Wang, Xuliang Chen, Yonghui Zhou, Changyong Park, Chao An, Ying Zhou, Ranran Zhang, Chuanchuan Gu, Wenge Yang and Zhaorong Yang
  Pressure-induced iso-structural phase transition and metallization in WSe2
  Sci. Rep. 7, 46694; doi: 10.1038/srep46694 (2017)
 1. Yuejian Wang, Wenge Yang, Guifu Zou, Ji Wu, Jeffery L Coffer, Stanislav V Sinogeikin, and Jianzhong Zhang
  Anomalous Surface Doping Effect in Semiconductor Nanowires
  J. Phys. Chem. C 121 (21), pp 11824-1183, DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b01655 (2017)
 1. Feng Ke, Haini Dong, Yabin Chen, Jianbo Zhang, Cailong Liu, Junkai Zhang, Yuan Gan, Yonghao Han, Zhiqiang Chen, Chunxiao Gao, Jinsheng Wen, Wenge Yang, Xiao-Jia Chen, Viktor V Struzhkin, Ho-Kwang Mao, Bin Chen
  Decompression-Driven Superconductivity Enhancement in In2Se3
  Adv. Mater. 1701983, DOI: 10.1002/adma.201701983 (2017)
 1. Wenge Yang, Duck Young Kim, Liuxiang Yang, Nana Li, Lingyun Tang, Khalil Amine, Ho-Kwang Mao
  Oxygen-Rich Lithium Oxide Phases Formed at High Pressure for Potential Lithium-Air Battery Electrode
  Adv. Sci. 1600453, DOI: 10.1002/advs.201600453 (2017)
 1. Mahmoud Abdel-Hafiez, Dinesh Kumar, R. Thiyagarajan, Q. Zhang, R. T. Howie, K. Sethupathi, O. Volkova, A. Vasiliev, W. Yang, H. K. Mao, and M. S. Ramachandra Rao
  High-pressure behavior of superconducting boron-doped diamond
  Phys. Rev. B 95, 174519, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.174519 (2017)
 1. Q. Y. Hu, J.-F. Shu, W. G. Yang, C. Park, M. W. Chen, T. Fujita, H.-K. Mao, and H. W. Sheng
  Stability limits and transformation pathways of α-quartz under high pressure
  Phys. Rev. B 95, 104112, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.104112 (2017)
 1. Y. Liu, Y. J. Long, L. X. Zhao, S. M. Nie, S. J. Zhang, Y. X. Weng, M. L. Jin, W. M. Li, Q. Q. Liu, Y. W. Long, R. C. Yu, C. Z. Gu, F. Sun, W. G. Yang, H. K. Mao, X. L. Feng, Q. Li, W. T. Zheng, H. M. Weng, X. Dai, Z. Fang, G. F. Chen & C. Q. Jin
  Superconductivity in HfTe5 across weak to strong topological insulator transition induced via pressures
  Sci. Rep. 7, 44367, doi: 10.1038/srep44367 (2017)
 1. Cheng Ji, Alexander F. Goncharov, Vivekanand Shukla, Naresh K. Jena, Dmitry Popov, Bing Li, Junyue Wang, Yue Meng, Vitali B. Prakapenka, Jesse S. Smith, Rajeev Ahuja, Wenge Yang, and Ho-kwang Mao,
  Stability of Ar(H2)2 to 358 GPa
  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.Early Edition, doi: 10.1073/pnas.1700049114 (2017)
 1. Linji Zhang, Junlong Wang, Fei Tang, HongWang Yang, Xiuru Liu, Yong Zhao and Wenge Yang,
  Pressure-induced polyamorphism in Nd60Fe30Al10 and Ce70Al10Cu20 metallic glasses by highenergy X-ray diffraction and electrical resistance measurements
  High Pressure Research, 37:1, 11-17; doi: 10.1080/08957959.2016.1269898 (2017)
 1. Ganghua Zhang, Fengliang Liu, Tingting Gu, Yongsheng Zhao, Nana Li, Wenge Yang, and Shouhua Feng,
  Enhanced Ferroelectric and Visible-Light Photoelectric Properties in Multiferroic KBiFe2O5 via Pressure-Induced Phase Transition
  Adv. Electron. Mater. 3:3, 1600498; doi: 10.1002/aelm.201600498 (2017)
 1. Cun Yu, Jun Lin, Ping Huai, Yongliang Guo, Xuezhi Ke, Xiaohe Yu, Ke Yang, Nana Li, Wenge Yang, Baoxing Sun, Ruobing Xie and Hongjie Xu,
  Structural Phase Transition of ThC Under High Pressure
  Sci. Rep. 7:96, doi:10.1038/s41598-017-00226-4 (2017)
 1. F. Sun, G. Q. Zhao, C. A. Escanhoela, Jr., B. J. Chen, R. H. Kou, Y. G. Wang, Y. M. Xiao, P. Chow, H. K. Mao, D. Haskel, W. G. Yang, and C. Q. Jin
  Hole doping and pressure effects on the II-II-V-based diluted magnetic semiconductor (Ba1−xKx)(Zn1−yMny)2As2
  Phys. Rev. B 95, 094412; doi: 10.1103/PhysRevB.95.094412 (2017)
 1. Qingyang Hu, Duck Young Kim, Jin Liu, Yue Meng, Liuxiang Yang, Dongzhou Zhang, Wendy L. Mao, and Ho-kwang Mao,
  Dehydrogenation of goethite in Earth’s deep lower mantle
  PNAS vol.144 no.7, 1498-1501; doi: 10.1073/pnas.1620644114 (2017).
 1. M. L. Jin, F. Sun, L. Y. Xing, S. J. Zhang, S. M. Feng, P. P. Kong, W. M. Li, X. C. Wang, J. L. Zhu, Y. W. Long, H. Y. Bai, C. Z. Gu, R. C. Yu, W. G. Yang, G. Y. Shen, Y. S. Zhao, H. K. Mao & C. Q. Jin,
  Superconductivity Bordering Rashba Type Topological Transition
  Sci. Rep. 7, 39699; doi: 10.1038/srep39699 (2017).
 1. L. Zhang, F. Sun, X. Hong, J. Wang, G. Liu, L. Kong, H. Yang, X. Liu, Y. Zhao, W. Yang,
  Pressure-induced polyamorphism by quantitative structure factor and pair distribution function analysis in two Ce-based metallic glasses,
  J. Alloys Compd. 695, 1180-1184 (2017).