HPSynC Publications

2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

2018 Publications

 1. R. Thiyagarajan, Xiaozhi Yan, V. Pazhanivelu, A. Paul Blessington Selvadurai, R. Murugaraj, Wenge Yang
  Doping effect of alkali metal elements on the structural stability and transport properties of ZnO at high pressures
  Journal of Alloys and Compounds, Vol. 751, 266-274, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.04.016 (2018)
 1. D. Phelan, F. Han, A. Lopez-Bezanilla, M.J. Krogstad, Y. Gim, Y. Rong, Junjie Zhang, D. Parshall, H. Zheng, S.L. Cooper, M. Feygenson, Wenge Yang, Yu-Sheng Chen
  Structural properties of barium stannate
  Journal of Solid State Chemistry, Vol. 262, 142-148, https://doi.org/10.1016/j.jssc.2018.01.019 (2018)
 1. Linji Zhang, Yang Ren, Xiuru Liu, Fei Han, Kenneth Evans-Lutterodt, Hongyan Wang, Yali He, Junlong Wang, Yong Zhao & Wenge Yang
  Chain Breakage in the Supercooled Liquid - Liquid Transition and Re-entry of the λ-transition in Sulfur
  Sci. Rep., 8, 4558, doi:10.1038/s41598-018-22775-y (2018)
 1. Fei Han, Di Wang, Yonggang Wang, Nana Li, Jin-Ke Bao, Bing Li, Antia S Botana, Yuming Xiao, Paul Chow, Duck Young Chung, Jiuhua Chen, Xiangang Wan, Mercouri G Kanatzidis, Wenge Yang and Ho-Kwang Mao
  Spin quenching assisted by a strongly anisotropic compression behavior in MnP
  New J. Phys., 20, 023012, https://doi.org/10.1088/1367-2630/aaa3c3 (2018)
 1. Bing Li, Cheng Ji, Wenge Yang, Junyue Wang, Ke Yang, Ruqing Xu, Wenjun Liu, Zhonghou Cai, Jiuhua Chen and Ho-kwang Mao
  Diamond anvil cell behavior up to 4 Mbar
  Proc. Nat. Acad. Sci., 115(8) 1713-1717, https://doi.org/10.1073/pnas.1721425115 (2018)
 1. J.P. Sun, P. Shahi, H.X. Zhou, Y.L. Huang, K.Y. Chen, B.S. Wang, S.L. Ni, N.N. Li, K. Zhang, W.G. Yang, Y. Uwatoko, G. Xing, J. Sun, D.J. Singh, K. Jin, F. Zhou, G.M. Zhang, X.L. Dong, Z.X. Zhao & J.-G. Cheng
  Reemergence of high-Tc superconductivity in the (Li1-xFex )OHFe1-ySe under high pressure
  Nat. Commun., 9, 380, doi:10.1038/s41467-018-02843-7(2018)
 1. Pan Zhao, Kai Feng, Yonggang Wang, Jianhua Gao
  Syntheses, structure and properties of a new Fillowite-type compound Na0.48Mn1.22PO4
  Journal of Alloys and Compounds, Vol. 734, Pages 229-234 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.10.214(2018)