HPSynC Publications

2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

2016 Publications

170.) Liuxiang Yang, How to detect melting in laser heating diamond anvil cell, Chinese Phys. B, 25, 076201, (2016)

169.)Gang Liu,L ingping Kong, Jinyuan Yan, Zhenxian Liu, Hengzhong Zhang, Pei Lei, Tao Xu, Ho-kwang Maoae and Bin Chen, Nanocrystals in compression: unexpected structural phase transition and amorphization due to surface impurities, Nanoscale, 8, 11803-11809, (2016)

168.)Yang Ding, Liuxiang Yang, Cheng-Chien Chen, Heung-Sik Kim, Myung Joon Han, Wei Luo, Zhenxing Feng, Mary Upton, Diego Casa, Jungho Kim, Thomas Gog, Zhidan Zeng, Gang Cao, Ho-kwang Mao, and Michel van Veenendaal, Pressure-Induced Confined Metal from the Mott Insulator Sr3Ir2O7, Phys. Rev. Lett. 116, 216402(2016)

167.)Komsilp Kotmool, Bing Li, Sudip Chakraborty, Thiti Bovornratanaraks, Wei Luo, Ho-kwang Mao, and Rajeev Ahuja, High pressure-induced distortion in face-centered cubic phase of thallium, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 113 no.40, 11143-11147, (2016).

166.)B. Manoun, F. Mirinioui, Y. Tamraoui, A. Solhy, W. Yang, P. Lazor, Temperature and nickel substitution effects on the phase transitions in the Sr2Zn1 -xNixWO6(0≤x≤1) double perovskite, J. Alloys Compd. 689, 233–245 (2016).

165.)Fei Li, Shujun Zhang, Tiannan Yang, Zhuo Xu, Nan Zhang, Gang Liu, Jianjun Wang, Jianli Wang, Zhenxiang Cheng, Zuo-Guang Ye, Jun Luo, Thomas R. Shrout and Long-Qing Chen, The origin of ultrahigh piezoelectricity in relaxor-ferroelectric solid solution crystals Nat. Commun. 7, 13807 doi: 10.1038/ncomms13807 (2016).

164.)Gang Liu, Lingping Kong, Jue Gong, Wenge Yang, Ho-kwang Mao, Qingyang Hu, Zhenxian Liu, Richard D Schaller, Dongzhou Zhang, and Tao Xu,Pressure-Induced Bandgap Optimization in Lead-Based Perovskites with Prolonged Carrier Lifetime and Ambient Retainability Advanced Functional Materials (2016)DOI: 10.1002/adfm.201604208

163.)Yonggang Wang, Zhengyang Zhou, Ting Wen, Yannan Zhou, Nana Li, Fei Han, Yuming Xiao, Paul Chow△, Junliang Sun, Michael Pravica, Andrew L. Cornelius, Wenge Yang, and Yusheng Zhao, Pressure-Driven Cooperative Spin-Crossover, Large-Volume Collapse, and Semiconductor-to-Metal Transition in Manganese(II) Honeycomb Lattices J. Am. Chem. Soc., Article ASAP (2016) DOI: 10.1021/jacs.6b10225

162.)C. Y. Guo, W. B. Jiang, M. Smidman, F. Han, C. D. Malliakas, B. Shen, Y. F. Wang, Y. Chen, X. Lu, M. G. Kanatzidis, and H. Q. Yuan Superconductivity and multiple pressure-induced phases in BaPt2As2 Phys. Rev. B 94, 184506 (2016) https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.184506

161.)C.Yu, Y. Ren, L. Cui, Z. Ma, and W. Yang Anomalous expansion of Nb nanowires in a NiTi matrix under high pressure Appl. Phys. Lett. 109, 161903 (2016) http://dx.doi.org/10.1063/1.4965117

160.)X. Yan, H. Dong, G. Sun, X. Ren, D. He, and W. Yang Strength coupling in mixed phases under high pressure Phys. Rev. B 94, 144104 (2016) DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.144104

159.)X. Duan, F. Yang, E. Antono, W. Yang, P. Pianetta, S. Ermon, A. Mehta, and Y. Liu Unsupervised Data Mining in nanoscale X-ray Spectro-Microscopic Study of NdFeB Magnet Sci. Rep. 6, 34406 (2016) doi:10.1038/srep34406

158.)Yonghui Zhou, Pengchao Lu, Yongping Du, Xiangde Zhu, Ganghua Zhang, Ranran Zhang, Dexi Shao, Xuliang Chen, Xuefei Wang, Mingliang Tian, Jian Sun, Xiangang Wan, Zhaorong Yang, Wenge Yang, Yuheng Zhang & Dingyu Xing Pressure-Induced New Topological Weyl Semimetal Phase in TaAs Phys. Rev. Lett. 117, 146402 (2016) DOI:https://doi.org/10.1103/Phys Rev Lett.117.146402

157.)Y. Wang, L. Bai, T. Wen, L. Yang, H. Gou, Y. Xiao, P. Chow, M. Pravica, W. Yang, and Y. Zhao Giant Pressure-Driven Lattice Collapse Coupled with Intermetallic Bonding and Spin-State Transition in Manganese Chalcogenides Angew. Chem. Int. Ed. 55, 10350–10353 (2016) DOI: 10.1002/anie.201605410

156.)H. Zheng, L. Wang, K. Li, Y. Yang, Y. Wang, J. Wu, X. Dong, C. -H. Wang, C. A. Tulk, J. J. Molaison, I. N. Ivanov, M. Feygenson, W.Yang, M. Guthrie, Y. Zhao, H. K. Mao, and C. Jin, Pressure induced polymerization of acetylide anions in CaC2 and 107 fold enhancement of electrical conductivity Chem. Sci. (2016) DOI: 10.1039/C6SC02830F

155.)H. Zheng, K. Li, G. Cody, C. A. Tulk, X. Dong, G. Gao, J. J. Molaison, Z. Liu, M. Feygenson, W. Yang, I. N. Ivanov, L. Basile, J.-C. Idrobo, M. Guthrie, and H. K. Mao, Polymerization of Acetonitrile via a Hydrogen Transfer Reaction from CH3 to CN under Extreme Conditions Angew. Chem. Int. Ed. 55, 12040-12044 (2016) DOI: 10.1002/anie.201606198

154.)Lingping Kong, Gang Liu, Jue Gong, Qingyang Hu, Richard D. Schaller, Przemyslaw Dera, Dongzhou Zhang, Zhenxian Liu, Wenge Yang, Kai Zhu Yuzhao Tang, Chuanyi Wang, Su-Huai Wei, Tao Xu, and Ho-kwang Mao, Simultaneous band-gap narrowing and carrier-lifetime prolongation of organic–inorganic trihalide perovskites Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 113, 8910-8915 (2016) doi: 10.1073/pnas.1609030113

153.)Yonghui Zhou, Xuliang Chen, Nana Li, Ranran Zhang, Xuefei Wang, Chao An, Ying Zhou, Xingchen Pan, Fengqi Song, Baigeng Wang, Wenge Yang, Zhaorong Yang, and Yuheng Zhang Pressure-induced Td to 1T′ structural phase transition in WTe2 AIP Advances, 6, 075008 (2016) http://dx.doi.org/10.1063/1.4959026

152.)Xujie Lü, Yonggang Wang, Constantinos C. Stoumpos, Qingyang Hu, Xiaofeng Guo, Haijie Chen, Liuxiang Yang, Jesse S. Smith, Wenge Yang, Yusheng Zhao, Hongwu Xu, Mercouri G. Kanatzidis, and Quanxi Jia Enhanced Structural Stability and Photo Responsiveness of CH3 NH3 SnI3 Perovskite via Pressure-Induced Amorphization and Recrystallization Advacned Materials, 28, 8663-8668(2016) doi: 10.1002/adma.201600771. Epub 2016 Aug 12.

151.)Yonggang Wang, Jinlong Zhu,Wenge Yang, Ting Wen, Michael Pravica, Zhenxian Liu, Mingqiang Hou, Yingwei Fei, Lei Kang, Zheshuai Lin, Changqing Jin & Yusheng Zhao Reversible switching between pressure-induced amorphization and thermal-driven recrystallization in VO2(B) nanosheets Nature Commun. 7:12214 (2016)7:12214. doi: 10.1038/ncomms12214

150.)Nana Li, Bouchaib Manoun, Lingyun Tang, Feng Ke, Fengliang Liu, Haini Dong, Peter Lazor, and Wenge Yang Pressure-Induced Structural and Electronic Transition in Sr2ZnWO6 Double Perovskite Inorg. Chem. 55, 6770 (2016) doi: 10.1021/acs.inorgchem.6b01091. Epub 2016 Jun 16

149.)Jinlong Zhu, Yonggang Wang, Shuai Li, John W. Howard, Jörg Neuefeind, Yang Ren, Hui Wang, Chengdu Liang, Wenge Yang, Ruqiang Zou, Changqing Jin, and Yusheng Zhao Sodium Ion Transport Mechanisms in Antiperovskite Electrolytes Na3OBr and Na4OI2: An in Situ Neutron Diffraction Study Inorg. Chem. 55,5993-5998 (2016) 55(12):5993-8. doi: 10.1021/acs.inorgchem.6b00444. Epub 2016 Jun 2.

148.)Q. Hu, D. Kim, W. Yang, L. Yang, Y. Meng, L. Zhang and H.K. Mao, FeO2 and FeOOH under deep lower-mantle conditions and Earth’s oxygen–hydrogen cycles Nature, 534, 241-244 (2016) doi:10.1038/nature18018

147.)F. Sun, N. N. Li, B. J. Chen, Y. T. Jia, L. J. Zhang, W. M. Li, G. Q. Zhao, L. Y. Xing, G. Fabbris, Y. G. Wang, Z. Deng, Y. J. Uemura, H. K. Mao, D. Haskel, W. G. Yang and C. Q. Jin, Pressure effect on the magnetism of the diluted magnetic semiconductor (Ba1−xKx)(Zn1−yMny)2As2 with independent spin and charge dopingPhys. Rev. B 93, 224403 (2016) DOI: 10.1103/PhysRevB.93.224403

146.)Ho-Kwang Mao, Bin Chen, Jiuhua Chen, Kuo Li, Jung-Fu Lin, Wenge Yang, Haiyan Zheng, Recent advances in high-pressure science and technology Matter and Radiation at Extremes 1 (2016)59-75 http://dx.doi.org/10.1016/j.mre.2016.01.005

145.) Guo, Gu-Qing; Liang Yang, Shi-Yang Wu, Qiao-Shi Zeng, Cheng-Jun Sun, and Yin-Gang Wang, Structure-induced microalloying effect in multicomponent alloys Jour. Mat. Design (2016), doi: 10.1016/j.matdes.2016.04.084

144.) Sherafati, M., M. Baldini, L. Malavasi, and S. Satpathy, Percolative metal-insulator transition in LaMnO3 Phys. Rev. B 93, 024107(2016)

143.) Tang, Fei; Lin-Ji Zhang, Feng-Liang Liu, Fei Sun, Wenge Yang, Jun-Long Wang, Xiu-Ru Liu, and Ru Shen,  Pressure-induced solidifications of liquid sulfur below and above λ-transitionChin. Phys. B, 25, No. 4, 046102 (2016)

142.) Wang, Yonggang; Ting Wen, C. Park, C. Kenney-Benson, M. Pravica, W. Yang, and Y. Zhao. Robust high pressure stability and negative thermal expansion in sodium-rich antiperovskites Na3OBr and Na4OI2 Jour. Appl. Phys. 119, 025901 (2016)

141.) Xiaozhi Yan, Haini Dong, Yanchun Li, Chuanlong Lin, Changyong Park, Duanwei He, and Wenge Yang.  (2016) Phase transition induced strain in ZnO under high pressure Sci. Rep. 6, 24958

140.) Zeng, Qiaoshi; Yu Lin, Yijin Liu, Z. Zeng, C. Y. Shi, Bo Zhang, Hongbo Lou, S. V. Sinogeikin, Y. Kono, C. Kenney-Benson, C. Park, W. Yang, W. Wang, H. Sheng, Ho-kwang Mao, and Wendy L. Mao.   (2016) General 2.5 power law of metallic glasses Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 113, no. 7, 1714-1718

139.) Zeng, Zhidan; Nian Liu, Qiaoshi Zeng, Seok Woo Lee, Wendy L. Mao, and Yi Cui. In situ measurement of lithiation-induced stress in silicon nanoparticles using micro-Raman spectroscopy Nano Energy, 22, 105-110 (2016)

138.) Zhang, Li; Dmitry Popov, Yue Meng, Junyue Wang, Cheng Ji, Bing Li, and Ho-kwang Mao. In-situ crystal structure determination of seifertite SiO2 at 129 GPa: Studying a minor phase near Earth’s core–mantle boundary Am. Mineral. 101 (1), 231-234 (2016)

137.) Zhao, Jinggeng; Liuxiang Yang, Zhenhai Yu, Yong Wang, Chunyu Li, Ke Yang, Zhiguo Liu, and Yi Wang.  Structural Phase Transitions and Metallized Phenomena in Arsenic Telluride under High Pressure Inorg. Chem., 2016, 55 (8), pp 3907–3914 (2016)

136.) Zhou, Yonghui; Juefei Wu, Wei Ning, Nana Li, Yongping Du, Xuliang Chen, Ranran Zhang, Zhenhua Chi, Xuefei Wang, Xiangde Zhu, Pengchao Lu, Cheng Ji, Xiangang Wan, Zhaorong Yang, Jian Sun, Wenge Yang, Mingliang Tian, Yuheng Zhang, and Ho-kwang Mao.  Pressure-induced superconductivity in a three-dimensional topological material ZrTe5 Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 113 (11) 2904-2909 (2016)

135.) Yongsheng Zhao, Wenge Yang, Nana Li, Yan Li, Ruilian Tang, Hui Li, Hongyu Zhu, Pinwen Zhu, and Xin Wang. Pressure-enhanced Insulating State and Trigonal Distortion Relaxation in Geometrically Frustrated Pyrochlore Eu2Sn2O7 J. Phys. Chem. C, 2016, 120 (17), pp 9436–9442 (2016)

2015 Publications

134.) Baldini, Maria; T. Muramatsu, M. Sherafati, Ho-kwang Mao, L. Malavasi, P. Postorino, S. Satpathy, and V. Struzhkin. Origin of colossal magnetoresistance in LaMnO3 manganite (2015)

133.) Barabash, R., O. M. Barabash, D. Popov, G. Shen, C. Park, and Wenge Yang.  Multiscale twin hierarchy in NiMnGa shape memory alloys with Fe and Cu Acta Mater. 87, 344-349 (2015)

132.) Bi, Wenli; Jiyong Zhao, Jung-Fu Lin, Quanjie Jia, Michael Y. Hu, Changqing Jin, Richard Ferry, Wenge Yang, Viktor Struzhkin, E. Ercan Alp, Nuclear resonant inelastic X-ray scattering at high pressure and low temperature J. Synchrotron Rad. 22 (3), 760-765 (2015)

131.) Chen, David Z., Crystal Y. Shi, Qi An, Qiaoshi Zeng, Wendy L. Mao, William A. Goddard III, and Julia R. Greer. Fractal atomic-level percolation in metallic glasses Science, 349, 1306 (2015)

130.) Gleason, A.E.; C.A. Bolme, H.J. Lee, B. Nagler, E. Galtier, D. Milathianaki, J. Hawreliak, R.G. Kraus, J.H. Eggert, D.E. Fratanduono, G.W. Collins, R. Sandberg, W. Yang, and W.L. Mao. Ultrafast visualization of crystallization and grain growth in shock-compressed SiO2 Nat. Commun. 6:8191 (2015).

129.) Q.Y. Hu, J.-F. Shu, A. Cadien, Y. Meng, W.G. Yang, H.W. Sheng, and H.-K. Mao. Polymorphic phase transition mechanism of compressed coesite Nat. Commun. 6, 6630-1-6630-6 (2015)

128.) Huang, Xiaojing, Wenge Yang, Ross Harder, Yugang Sun, Ming Lu, Yong S. Chu, Ian K. Robinson, and Ho-kwang Mao. Deformation Twinning of a Silver Nanocrystal under High Pressure Nano Lett., 15 (11), pp 7644–7649. (2015)

127.) Ivanov, S. A., R. Tellgren, F. Porcher, G. André, T. Ericsson, P. Nordblad, N. Sadovskaya, G. Kaleva, E. Politova, M. Baldini, C. Sun, D. Arvanitis, P. A. Kumar, and R. Mathieu. Structural and magnetic properties of nickel antimony ferrospinels, Mater. Chem. Phys. 158, 127-137 (2015)

126.) Kong, Lingping; Gang Liu, Wenge Yang, and Wenwu Cao. An insight into the origin of low-symmetry bridging phase and enhanced functionality in systems containing competing phases Appl. Phys. Lett. 107, 042901 (2015)

125.) Kong, Lingping; Gang Liu, Shujun Zhang, and Wenge Yang. Origin of the enhanced piezoelectric thermal stability in BiScO3-PbTiO3 single crystals Appl. Phys. Lett. 106, 232901 (2015)

124.) Li, Kuo; Haiyan Zheng, Takanori Hattori, Asami Sano-Furukawa, Christopher A. Tulk, Jamie Molaison, Mikhail Feygenson, Ilia N. Ivanov, Wenge Yang, and Ho-kwang Mao. Synthesis, Structure, and Pressure-Induced Polymerization of Li3Fe(CN)6 Accompanied with Enhanced Conductivity Inorg. Chem. 54 (23), 11276-11282 (2015)

123.) Li, Kuo; Haiyan Zeng, Lijuan Wang, Christopher A. Tulk, Jamie J. Molaison, Mikhail Feygenson, Wenge Yang, Malcolm Guthrie, and Hokwang Mao. K3Fe(CN)6 under External Pressure: Dimerization of CN Coupled with Electron Transfer to Fe(III) J. Phys. Chem. C 119 (39), 22351-22356 (2015)

122.) Luo, Chengzhi; Xiang Qi, Chunxu Pan, and Wenge Yang. Diamond synthesis from carbon nanofibers at low temperature and low pressure Sci. Rep. 5:13879 (2015)

121.) Nie, Zhihua; Y. Wang, S. Shang, Q. Zeng, Y. Ren, D. Liu, W. Yang, Y. Wang, and Z-K. Liu.  Strain-induced dimensionality crossover of precursor modulations in Ni2MnGa Appl. Phys. Lett.  106, 021910 (2015)

120.) Sun, Yugang; Lin Wang, Yuzi Liu, and Yang Ren. Birnessite-Type MnO2 Nanosheets with Layered Structures Under High Pressure: Elimination of Crystalline Stacking Faults and Oriented Laminar Assembly Small 11 (3), 300-305 (2015)

119.) L. Wang, Solvated fullerenes, a new class of carbon materials suitable for high-pressure studies: A review Jour. Phys. Chem. Solids (2015)

118.) Wang, Yonggang; Xujie Lü, Wenge Yang, Ting Wen, Liuxiang Yang, Xiangting Ren, Lin Wang, Zheshuai Lin, and Y. Zhao.  Pressure-Induced Phase Transformation, Reversible Amorphization, and Anomalous Visible Light Response in Organolead Bromide Perovskite J. Am. Chem. Soc., 137 (34), pp 11144–11149 (2015)

117.) Wang, Yonggang, Ting Wen, Lingyun Tang, Liuxiang Yang, Wenge Yang, and Yusheng Zhao. Impact of hydrostatic pressure on the crystal structure and photoluminescence properties of Mn4+-doped BaTiF6 red phosphor Dalton T. 44 (16), 7578-7585 (2015)

116.) Xu, Ming; Zhenhai Yu, Lin Wang, Ricardo Mazzarello, and Matthias Wuttig. Reversing the Resistivity Contrast in the Phase-Change Memory Material GeSb2Te4 Using High Pressure Adv. Electronic Materials 2199-160X (2015)

115.) Yan, Xiaozhi; Dayong Tan, Xiangting Ren, Wenge Yang, Duanwei He, and Ho-Kwang Mao. Anomalous compression behavior of germanium during phase transformation Appl. Phys. Lett. 106, 171902 (2015)

114.) Yang, J.-Y.; C. Terakura, M. Medarde, J. S. White, D. Sheptyakov, X.-Z. Yan, N.-N. Li, W.-G. Yang, H.-L. Xia, J.-H. Dai, Y.-Y. Yin, Y.-Y. Jiao, J.-G. Cheng, Y.-L. Bu, Q.-F. Zhang, X.-D. Li, C.-Q. Jin, Y. Taguchi, Y. Tokura, and Y.-W. Long.  Pressure-induced spin reorientation and spin state transition in SrCoO3 Phys. Rev. B 92, 195147 (2015)

113.) Zhai, Dengyun; Kah Chun Lau, Hsien-Hau Wang, Jianguo Wen, Dean J. Miller, Jun Lu, Feiyu Kang, Baohua Li, Wenge Yang, Jing Gao, Ernesto Indacochea, Larry A. Curtiss, and Khalil Amine. Interfacial Effects on Lithium Superoxide Disproportionation in Li-O2 Batteries Nano Lett.,15 (2), pp 1041–1046 (2015)

112.) Zhang, , , , , , and . Effects of pressure and distortion on superconductivity in Tl2Ba2CaCu2O8+δ J. Phys.: Condens. Matter 27, 445701 (2015)

111.) Zhang, Jun; Feng-Liang Liu, Jin-Kui Dong, Yang Xu, Na-Na Li, Wenge Yang and Shi-Yan Li.  Structural and Transport Properties of the Weyl Semimetal NbAs at High Pressure Chin. Phys. Lett., Vol 32, No. 9, 097102 (2015)

110.) Zhao, Zhao; H. Zhang, H. Yuan, S. Wang, Y. Lin, Q. Zeng, G. Xu, Z. Liu, G.K. Solanki, K.D. Patel, Y. Cui, H.Y. Hwang, and W.L. Mao.  Pressure induced metallization with absence of structural transition in layered molybdenum diselenide Nat. Commun.  6:7312, 1-8 (2015)

109.) Zhu, Jinlong; Liuxiang Yang, Hsiu-Wen Wang, Jianzhong Zhang, Wenge Yang, Xinguo Hong, Changqing Jin, and Yusheng Zhao. Local structural distortion and electrical transport properties of Bi(Ni1/2Ti1/2)O3 perovskite under high pressure Sci. Rep. 5:18229 (2015)

2014 Publications

108.) Yang Ding, C-C Chen, Q. Zeng, H-S. Kim, M. J. Han, M. Balasubramanian, R. Gordon, F. Li, L. Bai, D. Popov, S. M. Heald, T. Gog, H-K. Mao, and M. van Veenendaal. Novel High-Pressure Monoclinic Metallic Phase of V2O3 Phys. Rev. Lett. 112, 056401 (2014).

107.) Kong, P.P.; F. Sun, L.Y. Xing, J. Zhu, S.J. Zhang, W.M. Li, Q.Q. Liu, X.C. Wang, S.M. Feng, X.H. Yu, J.L. Zhu, R.C. Yu, W.G. Yang, G.Y. Shen, Y.S. Zhao, R. Ahuja, H.K. Mao, and C.Q. Jin.  Superconductivity in Strong Spin Orbital Coupling Compound Sb2Se3  Sci. Rep. 4, 6679 (2014).

106.) Sung Keun Lee, Peter J. Eng, and Ho-kwang Mao.  Probing of Pressure-Induced Bonding Transitions in Crystalline and Amorphous Earth Materials: Insights from X-ray Raman Scattering at High Pressure Reviews in Mineralogy & Geochemistry, Vol. 78 pp. 139-174 (2014).

105.) Zepeng Li, Jinhua Wang, Lin Wang, Xue Bai, Hongwei Song, Qingjun Zhou, Tong Wei, Dongmin An, Bingbing Liu, The pressure induced amorphization and behavior of octahedron in Y[subscript 2]O[subscript 3]/Eu[superscript 3+] nanotubes Mater. Res. Express 1 (2), 025013-1-025013-9 (2014).

104.) Liu, Lei; Yoshio Kono, C. Kenney-Benson, Wenge Yang, Yan Bi, and Guoyin Shen.  Chain breakage in liquid sulfur at high pressures and high temperatures Phys. Rev. B 89, 174201 (2014).

103.) Liu, Y.,  J. Wang, M. Azuma, W. L. Mao, and W. Yang. Five-dimensional visualization of phase transition in BiNiO3 under high pressure Appl. Phys. Lett. 104 (4), 043108 (2014).

102.) Xujie Lü, Wenge Yang, Zewei Quan, Tianquan Lin, Ligang Bai, Lin Wang, Fuqiang Huang, Yusheng Zhao, Enhanced Electron Transport in Nb-doped TiO2 Nanoparticles via Pressure-Induced Phase Transitions J. Am. Chem. Soc. 136 (1), 419-426 (2014).

101.) C. Marini, M. Bendele, B. Joseph, I. Kantor, M. Mitrano, O. Mathon, M. Baldini, L. Malavasi, S. Pascarelli, and P. Postorino. Probing the electronic and local structural changes across the pressure-induced insulator-to-metal transition in VO2. EPL, 108, 36003. (2014).

100.) M. L. Qi, B.X. Bie, F. P. Zhao, C.M. Hu, D. Fan, X. X. Ran, X. H. Xiao, W. G. Yang, and S. N. Luo. A metallography and x-ray tomography study of spall damage in ultrapure Al AIP Advances 4 (7), 077118 (2014).

99.) V. Stagno, M. Mandal, W. Yang, C. Ji, Y. Fei, H-K Mao, K. Landskron, Synthesis of mesostructured stishovite from FDU-12/carbon composite, Microporous Mesoporous Mater. 187, 145-149 (2014).

98.) S. Wang, A. F. Kemper, M. Baldini, M. C. Shapiro, S. C. Riggs, Z. Zhao, Z. Liu, T. P. Devereaux, T. H. Geballe, I. R. Fisher, and W. L. Mao.  Bandgap closure and reopening in CsAuI3 at high pressure. Phys. Rev. B, 89, 245109. (2014).

97.) S. Wang, X. Yu, J. Zhang, Y. Zhang, L. Wang, K. Leinenweber, H. Xu, D. Popov, C. Park, W. Yang, D. He, and Y. Zhao. Crystal Structures, Elastic Properties, and Hardness of High-Pressure Synthesized CrB2 and CrB41, Jour. Superhard Mat. 36, 4, 279-287 (2014).

96.) Xiaozhi Yan, Xianting Ren, Duanwei He, Bin Chen, and Wenge Yang. Mechanical behaviors and phase transition of Ho2O3 nanocrystals under high pressure J. Appl. Phys. 116, 033507 (2014)

95.) Wenge Yang Chapter 13: High-Pressure Studies with Microdiffraction. Strain and Dislocation Gradients from Diffraction: pp. 438-450. ISBN: 978-1-908979-62-9 (hardcover) Editors: R. Barabash, G. Ice. doi: 10.1142/9781908979636_0013 (2014).

94.) Wenge Yang, Feng-Jiang Jia, Ling-Yun Tang, Qian Tao, Zhu-An Xu, Xiao-Jia Chen, "Structural feature controlling superconductivity in compressed BaFe2As2," J. Appl. Phys. 115 (8), 083915-1-6 (2014).

93.) Yu, Zhenhai; Lin Wang, Luhong Wang, Haozhe Liu, Jinggeng Zhao, Chunyu Li, Stanislav Sinogeikin, Wei Wu, Jianlin Luo, Nanlin Wang, Ke Yang,   Yusheng Zhao, and Ho-kwang Mao.  Conventional empirical law reverses in the phase transitions of 122-type iron-based superconductors Scientific Reports 4, 7172 (2014)

92.) Qiaoshi Zeng, Yoshio Kono, Yu Lin, Zhidan Zeng, Junyue Wang, Stanislav V. Sinogeikin, Changyong Park, Yue Meng, Wenge Yang, Ho-Kwang Mao, Wendy L. Mao, "Universal Fractional Noncubic Power Law for Density of Metallic Glasses," Phys. Rev. Lett. 112 (18), 185502-1-185502-5 (2014).

91.) Li Zhang, Yue Meng, Wenge Yang, Lin Wang, Wendy L. Mao, Qiao-Shi Zeng, Jong Seok Jeong, Andrew J. Wagner, K. Andre Mkhoyan, Wenjun Liu, Ruqing Xu, Ho-kwang Mao "Disproportionation of (Mg,Fe)SiO3 perovskite in Earth’s deep lower mantle" Science, Vol 344, no. 6188 pp. 877-882 (2014).

2013 Publications

90.) L. Kong, G. Liu, S. J. Zhang, and H. Liu., The role of tetragonal side morphotropic phase boundary in modified relaxor-PbTiO3 crystals for high power transducer applications. J. Appl. Phys., 114, 144106 (2013) http://dx.doi.org/10.1063/1.4824185

89.) Xiao-Miao Zhao, J. Zhang, A. Berlie, Zhen-Xing Qin, Qiao-Wei Huang, S. Jiang, Jian-Bo Zhang, Ling-Yun Tang, Jing Liu, Chao Zhang, Guo-Hua Zhong, Hai-Qing Lin, And Xiao-Jia Chen. Phase transformations and vibrational properties of coronene under pressure Jour. of Chem. Phys. 139, 144308 (2013)

88.) T. L. Kao, Y. Shi, J. Wang, W. L. Mao, Y. Liu and W. Yang.   Nanoscale elemental sensitivity of Nd2Fe14B using Absorption Correlation Tomography Microscopy Research and Technique, 76, 1112 (2013)

87.) Zhidan Zeng, Nian Liu, Qiaoshi Zeng, Yang Ding, Shaoxing Qu, Yi Cui, Wendy L. Mao, Elastic moduli of polycrystalline Li15Si4 produced in lithium ion batteries, J. Power Sources 242, 732-735 (2013). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2013.05.121

86.) Takamitsu Yamanaka, Atsushi Kyono, Yuki Nakamoto, Yue Meng, Svetlana Kharlamova, Victor V. Struzhkin, Ho-kwang Mao, High-pressure phase transitions of Fe3–xTixO4 solid solution up to 60 GPa correlated with electronic spin transition, Am. Mineral. 98 (4), 736-744 (2013). DOI: 10.2138/am.2013.4182

85.) Bouchaib Manoun, Y. Tamraoui, P. Lazor, and Wenge Yang. Phase transitions in heated Sr2MgTeO6
double perovskite oxide probed by X-ray diffraction and Raman spectroscopy
Appl. Phys. Lett.  103, 261908 (2013). DOI: 10.1063/1.4860515

84.) Crystal Y. Shi, Li Zhang, Wenge Yang, Yijin Liu, Junyue Wang, Yue Meng, Joy C. Andrews, Wendy L. Mao , Formation of an interconnected network of iron melt at Earth’s lower mantle conditions Nat. Geoscience 6, 971-975 (2013). DOI: 10.1038/ngeo1956

83. ) J.-G. Cheng, K.E. Kweon, J.-S. Zhou, J.A. Alonso, P.-P. Kong, Y. Liu, Changqing Jin, Junjie Wu, Jung-Fu Lin, S.A. Larregola, Wenge Yang, Guoyin Shen, A.H. MacDonald, Arumugam Manthiram, G.S. Hwang, John B. Goodenough, Anomalous perovskite PbRuO3 stabilized under high pressure, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110 (50), 20003-20007 (2013). DOI: 10.1073/pnas.1318494110

82.) Kuo Li, Haiyan Zheng, Ilia N. Ivanov, Malcolm Guthrie, Yuming Xiao, Wenge Yang, Chris A. Tulk, Yusheng Zhao, Ho-kwang Mao, K3Fe(CN)6: Pressure-Induced Polymerization and Enhanced Conductivity, J. Phys. Chem. C 117 (46), 24174-24180 (2013). DOI: 10.1021/jp407429z

81.) Yu Lin, Qiaoshi Zeng, Wenge Yang, Wendy L. Mao, Pressure-induced densification in GeO2 glass: A transmission x-ray microscopy study, Appl. Phys. Lett. 103 (26), 261909-1-261909-5 (2013). DOI: 10.1063/1.4860993

80.) P. P. Kong, J. L. Zhang, S. J. Zhang, J. Zhu, Q. Q. Liu, R. C. Yu, Z. Fang, C. Q. Jin, W. G. Yang, X. H. Yu J. L. Zhu and Y. S. Zhao. Superconductivity of the topological insulator Bi2Se3 at high pressure. J. Phys. Condens. Matter 25 (36), 362204 (2013).

79.) Xujie Lu, Qingyang Hu, Wenge Yang, Ligang Bai, Howard Sheng, Lin Wang, Fuqiang Huang, Jianguo Wen, Dean J. Miller, Yusheng Zhao. Pressure-Induced Amorphization in Single-Crystal Ta2O5 Nanowires: A Kinetic Mechanism and Improved Electrical Conductivity . Jour. of the Amer. Chem. Society 135, 13947-13953 (2013).

78.) Q. Liang, Yu.-F. Meng, C. -S. Yan, S. Krasnicki, J. Lai, K. Hemawan, H. Shu, D. Popov, T. Yu, W. Yang, Ho-K. Mao, and R. J. Hemley. Developments in Synthesis, Characterizations, and Applications of Large, High-Quality CVD Single Crystal Diamond. Journal of Superhard Materials 35:4,195-213 (2013).

77.) J. Zhu, J. L. Zhang, P. P. Kong, S. J. Zhang, X. H. Yu, J. L. Zhu, Q. Q. Liu, X Li, R. C. Yu, R. Ahuja, W. G. Yang, G. Y. Shen, H. K. Mao, H. M. Weng, X. Dai, Z. Fang, Y. S. Zhao, and C. Q. Jin. Superconductivity in Topological Insulator Sb2Te3 Induced by Pressure. Scientific Reports 3:2016, 1-6 (2013).

76.) Huaidong Jiang, Rui Xu, Chien-Chun Chen, Wenge Yang, Jiadong Fan, Xutang Tao, Changyong Song, Yoshiki Kohmura, Tiqiao Xiao, Yong Wang, Yingwei Fei, Tetsuya Ishikawa, Wendy L. Mao, and Jianwei Miao. Three-Dimensional Coherent X-Ray Diffraction Imaging of Molten Iron in Mantle Olivine at Nanoscale ResolutionPhysical Review Letters 110:20 205501 (2013).

75.) Wenge Yang, Xiaojing Huang, Ross Harder, Jesse N. Clark, Ian K. Robinson, and Ho-kwang Mao. Coherent diffraction imaging of nanoscale strain evolution in a single crystal under high pressure. Nature Commun. 4:1680, 1-6 (2013).

74.) Qiaoshi Zeng, Wendy L. Mao, Hongwei Sheng, Zhidan Zeng, Qingyang Hu, Yue Meng, Hongbo Lou, Fang Peng, Wenge Yang, Stanislav V. Sinogeikin, and Jian-Zhong Jiang.The effect of composition on pressure-induced devitrification in metallic glasses. Applied Physics Letters 102, 171905 (2013).

73.) Li Zhang, Yue Meng, Przemyslaw Dera, Wenge Yang, Wendy L. Mao, and Ho-kwang Mao. Single-crystal structure determination of (Mg, Fe) SiO3 postperovskite. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 110,16, 6294-6295 (2013).

72.) X.L. Wang, F.B. Tian, L. Wang, X.L. Jin, D.F. Duan, X.L. Huang, B.B. Liu, T. Cui. Predicted novel metallic metastable phases of polymeric nitrogen at high pressures. New Journal of Physics 15, 013010, 1-9 (2013).

2012 Publications

71.) Bing Li. High Pressure Studies of some Metal-Hydrogen Systems. Ph.D.Thesis Dissertation (2012).

70.) Qiaoshi Zeng. Pressure-Induced Polymorphic Transitions in Metallic Glasses. Ph.D Thesis Dissertation (May 15, 2012).

69.) Lingping Kong, Luhong Wang, Shujun Zhang, oliver Tschauner, Yusheng Zhao et al. In situ structure characterization of Pb(Yb1/2Nb1/2)O3-PbTiO3 crystals under high pressure-temperature. Applied Physics Letters 101, 062904 (2012).

68.) Bing Li, Yang Ding, Wenge Yang, Lin Wang, Bo Zhou, Jinfu Shu, Stas Sinogeikin, Changyong Park, Guangtian Zou, and Ho-kwang Mao. Calcium with the B-tin structure at high pressure and low temperature. PNAS, 109, 41, 16459-16462 (2012).

67.) M. Baldini, Y. Ding, S. Wang, Y. Lin, C. A. Tulk, A. M. dos Santos, J. F. Mitchell, D. Haskel, and W. L. Mao. Pressure-induced tuning of a magnetic phase separation in Nd0.53Sr0.47MnO3. Physical Review B, 86, 094407 (2012).

66.) Yang Ding, Javier Fernandez-Rodriguez, Jungho Kim, Fangfel Li, Diego Casa, Mary Upton, Thomas Gog, Ho-kwang Mao, and Michel van Veenendaal. Spin-ordering mediated orbital hybridization in CoO at high pressures. Physical Review B, 86, 094107, 2012.

65.) L. Wang, B. Liu, H. Li, W. Yang, Y. Ding, S. Sinogeikin, Y. Meng, Z. Liu, X. Zeng. Ultra-incompressible Three Dimensional Long-range Ordered Amorphous Carbon Clusters. Science, 337, 825-825, 2012. 

64.) M. Xu, Y. Q. Cheng, L. Wang, H. W. Sheng, Y. Meng, W. G. Yang, X. D. Han, and E. Ma., Pressure tunes electrical resistivity by four orders of magnitude in amorphous Ge2Sb2Te5 phase-change memory alloy. Proc. Nat. Acad. Sci. 109, E1055-E1062, 2012.

63.) Wang S. M., Yu X. H., Lin Z. J., Zhang R. F., He D. W., Qin J. Q., Zhu J. L., Han J. T., Wang L., Mao H. K., Zhang J. Z., and Zhao Y. S. Synthesis, Crystal Structure, and Elastic Properties of Novel Tungsten Nitrides. ACS Chem. Mater. 24, 3023-3028, 2012.

62.) J.-G. Cheng, J.-S. Zhou, J.B. Goodenough, H.D. Zhou, K. Matsubayashi, Y. Uwatoko, P.P. Kong, C.Q. Jin, W.G. Yang, and G.Y. Shen. Pressure Effect on the Structural Transition and Suppression of the High-Spin State in the Triple-Layer T"-L14Ni3O8. Physical Review Letters 108, 236403 (2012).

61.) Sheng Peng, John S. Okasinski, Jonathan D. Almer, Yang Ren, Lin Wang, Wenge Yang and Yugang Sun. Real-Time Probing of the Synthesis of Colloidal Silver Nanocubes with Time-Resolved High-Energy Synchrotron X-ray Diffraction. J Phys Chem 116, 11842-11847(2012).

60.) Junyue Wang, Wenge yang, Steve Wang, Xianghui Xiao, Francesco De Carlo et al. High pressure nano-tomography using an iterative method. J. Appl. Phys. 111, 112626 (2012).

59.) S. J. Zhang, J. L. Zhang, X. H. Yu, J. Zhu, P. P. Kong et al. The comprehensive phase evolution for Bi2Te3 topological compound as function of pressure. J. Appl. Phys. 111, 112630 (2012).

58.) Vygantas Mizeikis, Arturas Vailionis, Eugene G. Gamaly, Wenge Yang, Andrei Rode, Saulius Juodkazis. Synthesis of super-dense phase of aluminum under extreme pressure and temperature conditions created by femtosecond laser pulses in sapphire. Proc. of SPIE 8249, 82490A-1 (2012).

57.) Liling Sun, Xiao-Jia Chen, Jing Guo, Peiwen Gao, Quing-Zhen Huang, Hangdong Wang, Minghu Fang, Xiaolong Chen, Genfu Chen, Qi Wu, Chao Zhang, Dachun Gu, Xiaoli Dong, Lin Wang, Ke Yang, Aiguo Li, Xi Dai, Ho-Kwang Mao, Zhongxian Zhao. Re-emerging superconductivity at 48 kelvin in iron chalcogenides. Nature 10813, 1-3 (2012).

56.) M. Baldini, L. Capogna, Capone, E. Arcangeletti, C. Petrillo, I. Goncharenko, and P. Postorino. Pressure induced magnetic phase separation in La0.75Cao.25MnO3 manganite. Journal of Physics: Condensed Matter 24, 045601 (2012).

55.) E.G. Gamaly, A. Vailionis, V. Mizeikis, W. Yang, A.V. Rode, S. Juodkazis. Warm dense matter at the bench-top: Fs-laser-induced confined micro-explosion. High Energy Density Physics 8, 13-17 (2012).

54.) Luhong Wang, Haozhe Liu, Jiang Qian, Wenge Yang, Yusheng Zhao. Structural Stability and Compressibility Study for ZnO Nanobelts Under High Pressure. J Phys. Chem C 116, 2074-2079 (2012).

2011 Publications

53.) Ho-Kwang Mao, Yang Ding, Yuming Xiao, Paul Chow, Jinfu Shu, Sebastien Lebegue, Amy Lazicki, and Rajeev Ahuja. Electronic dynamics and plasmons of sodium under compression. PNAS 108, 20434-20437 (2011).

52.) Bing Li, Yang Ding, Duck Young Kim, Rajeev Ahuja, Guangtian Zou, and Ho-Kwang Mao. Rhodium dihydride (RhH2) with high volumetric hydrogen density. PNAS 108, 18618-18621PNAS 108, 18618-18621(2011).

51.) M. Baldini, W. Yang, G. Aquilanti, L. Zhang, Y. Ding, S. Pascarelli, and W. L. Mao. High-pressure EXAFS measurements of crystalline Ge using anaocrystalline diamond anvils. Physical Review B 84, 014111 (2011).

50.) L. Wang, W.G. Yang, Y.M. Xiao, B.B. Liu, P. Chow, G.Y. Shen, W.L. Mao, and H.K. Mao. Application of a new composite cubic-boron nitride gasket assembly for high pressure inelastic x-ray scattering studies of carbon related materials. Review of Scientific Instruments 82, 073902 (2011).

49.) Yu Lin, Li Zhang, Ho-kwang Mao, Paul Chow, Yuming Xiao, Maria Baldini, Jinfu Shu, and Wendy L. Mao. Amorphous diamond: A High-Pressure Superhard Carbon Allotrope. Physical Review Letters, 107,177504(2011).

48.) Arturas Vailionis, Eugene G. Gamaly, Vygantas Mizeikis, Wenge Yang, Andrei V. Rode, and Saulius Juodkazis. Evidence of superdense aluminium synthesized by ultrafast microexplosion. Nature Communications 2, 445 (2011).

47.) Liu, W., Q. Zeng, Q. Jiang, L. Wang, and B. Li. Density and elasticity of Zr46Cu37.6Ag8.4Al8 bulk metallic glass at high pressure. Scripta Materialia 65 (6), 497-500/j.scriptamat.2011.06.006 (2011).  

46.) Q. Liu, X. Hui, C. Wang, Z. Deng, Y. Lv, J. Zhu, S. Zhang, H. Liu, W. Yang, L. Wang, H.K. Mao, G. Shen, Z. Lu, Y. Ren, Z. Chen, Z. Lin, Y.S. Zhao, and C.Q. Jin. Pressure-induced isostructural phase transition and correlation of FeAs coordination with the superconducting properties of 111-type Na1-xFeAs. J. Am. Chem. Soc., 133 (20), 7892-7896 (2011).

45.) J.L. Zhang, S.J. Zhang, H. M. Weng, W. Zhang, L.X. Yang, Q.Q. Liu, S.M. Feng, X.C. Wang, R. C. Yu, L. Z. Cao, L. Wang, W.G. Yang, H.Z. Liu, W.Y. Zhao, S.C. Zhang, X. Dai, Z. Fang, and C.Q. Jin. Pressure-induced superconductivity in topological parent compount Bi2Te3. Proc. Nat. Acad. Sci, 108, 24-28 (2011).

44.) Z. D. Zeng, L. Wang, X. Y. Ma, S. Qu, J. H. Chen, Y. Liu, D. Yang. Improvement in the mechanical performance of Czochralski silicon under indentation by germanium doping. Scripta Materialia, 64, 832-835, (2011).

43.) Z. P. Li, L. Wang, B. B. Liu, J. H. Wang, B. Liu1, Q. J. Li1, B. Zou, T. Cui, Y. Meng, H. K. Mao, Z. X. Liu.The sturctural transition behavior of CdSe/ZnS core/shell quantum dots uner high pressure. Phys. Status Solidi B, 1-5 (2011).

42.) L. Wang, Y. Ding, U Patel, W. Yang, A. Xiao, A. Cai, W. L. Mao and H.K. Mao. Studying single nanocrystals under high pressure using an x-ray nanoprobe. Review of Scientific Instruments 82, 043903 (2011).

41.) K.J.M. Blobaum, J. R.Jeffries, AlJ. Schwartz, H. Cynn, W. Yang, M.A. Wall, Wl.J. Evans. In situ X-ray diffraction study of the δ to ά isothermal martensitic transformation kinetics in a Pu-Ga alloy. Journal of Nuclear Materials, 412, 327-333 (2011).

40.) Q.S. Zeng, C. R. Rotundu, W. L. Mao, J. H. Dai, Y. M. Xiao, P. Chow, X. J. Chen, C. L. Qin, H.-k. Mao, J. Z. Jiang. Low temperature transport properties of Ce-Al metallic glasses. J. Applied Physics , 109, 113716 (2011).

39.) Qiaoshi Zeng, Hongwei Sheng, Yang, Ding, Lin Wang, Wenge Yang, Jian-Zhong Jiang, Wendy L. Mao, Ho-Kwang Mao. Long-Range Topological Order in Metallic Glass. Science, 332, 1404 (2011).

38.) Yugang Sun, Wenge Yang, Yang Ren, Lin Wang, Changhui Lei. Multiple-Step Phase Transformation in Silver Nanoplates Under High Pressure. Small, 7, 5 ,606-611 (2011).

37.) Jinfu Shu, Xiaojia chen, I.-Ming Chou, Wenge Yang, Jingzhu Hu, Russell J. Hemley, Ho-kwang Mao.
Structural stability of methane hydrate at thigh pressures. Geoscience Frontiers, 2 (1), 93-100 (2011).

36.) Akihiro Yamada, Yanbin Wang, Toru Inoue, Wenge Yang, Changyong Park, Tony Yu, and Guoyin Shen. High-presure x-ray diffracation studies on the structure of liquid silicate using a Paris-Edinburgh type large volume press. Review of Scientific Instruments, 82, 015103 (2011).

2010 Publications

35.) Ho -Kwang Mao, Eric L. Shirley, Yang Ding, Peter Eng, Yong Q. Cai, Paul Chow, Yuming Xiao,
Jinfu Shu, Russell J. Hemley, Chichang Kao, and Wendy L. Mao. Electronic Structure of Crystalline 4He at High Pressures. Phys. Rev. Lett., 105, 186404 (2010).

34.) B. Kalisky, J. R. Kirtley, J. G. Analytis, Jiun-Haw Chu, A. Vailionis, I. R. Fisher, and K. A. Moler. Stripes of increased diamagnetic susceptibility in underdoped superconducting Ba(Fe1-xCoX)2As2 single crystals: Evidence for an enhanced superfluid density at twin boundaries. Phys. Rev. B, 81, 184513 (2010).

33.) Shibing Wang, Wendy L. Mao, Adam P. Sorini, Cheng-Chien Chen, Thomas P. Devereaux, Yang Ding, Yuming Xiao, Paul Chow, Nozomu Hiraoka, Hirofumi Ishii, Yong Q. Cai, and Chi-Chang Kao. High-pressure evolution of Fe2O3 electronic structure revealed by x-ray absorption. Phys. Rev. B 82, 144428 (2010).

32.) Y. Sun, Y. Ren, D.R. Haeffer, J.D. Almer, L. Wang, W. Yang, and T.T. Truong. Nanophase evolution at semiconductor/electrolyte interface in situ probed by time-resolved high-energy synchrotron x-ray diffraction. Nano Lett., 10, 3747 (2010).

31.) L.. Wang, W. Yang, Y. Ding, Y, Ren, S. Xiao, B. Liu, S. Sinogeikin, Y. Meng, D. J. Gosztola, G. Shen, R.Hemley, W. Mao and H.-k. Mao. Size-dependent amorphization of nanoscale Y2O3 at high pressure. Phys. Rev. Lett., 105, 095701 (2010).

30.) G. Shen,Y. Wang, V. Prakapenka, C. Benmore, E.E. Alp, Y. Ding and W. Yang. High Pressure Research at the Advanced Photon Source. Synchrotron Radiation News Vol. 23, No. 3, 32 (2010).

29.) W. Mao, L. Wang, Y. Ding, W. Yang, W. Liu, D.Y Kim, W. Luo, R. Ahuja, Y. Meng, S. Sinogeikin, J. Shu and H.-k Mao. Distortions and stabilization of simple-cubic calcium at high pressure and low temperature. Proc. Nat. Aca. Sc., 107, 9965 Proc. Nat. Aca. Sc., 107, 9965 (2010).

28.) B. Lavina, P. Dera, R.T. Downs, O. Tschauner, W. Yang, O. Shebanova, G. Shen. Effect of dilution on the spin pairing transition in rhombohedral carbonates. High Pressure Research 30, 224 (2010).

27.) Z.J. Lin, L. wang, J. Zhang, X. Guo, W. Yang, H.-k. Mao, Y. Zhao. Nanoscale twinning-induced elastic strengthening in silicon carbide nanowires. Scripta Materialia 63, 981 (2010).

26.) B.Lavina, P. Dera, R.T. Downs, W. Yang, S. Sinogeikin, Y.Meng, G.Shen, D. Schiferl. Structure of siderite FeCO3 to 56 GPa and hystereis of its spin-pairing transition. Phys. Rev. B 82, 064110 (2010).

25.) Jae- Hyun Park Klepeis, Hyunchae Cynn, William J. Evans, Robert E. Rudd, Lin H. Yang, Hans Peter Liermann, and Wenge Yang. Diamond anvil cell measurement of hight-pressure yield strength of vanadium using in situ thickness determination. Phys. Rev. B 81, 134107 (2010).

24.) P. Ganesh, E. Cockayne, M. Ahart, R.E. Cphen, B. Burton, R.J. Hemley, Y. Ren, W. Yang and Z.G. Ye. Origin of diffuse scattering in relaxor ferroelectrics. Phys. Rev. B 81, 144102 (2010).

22.) L. Wang, Y. Ding, W. Yang, W. Liu, Z. Cai, J. Kung, J. Shu, R.J. Hemley, W.Mao, and H.-k. Mao. Nanoprobe measurements of materials at megabar pressures. Proc. Nat. Aca. Sc., 107, 6140 (2010).

22.) M. Baldini, G. Aquilanti, H.-k. Mao, W. Yang, G. Shen, S. Pascarelli, and W.L. Mao. High-pressure EXAFS study of vitreous GeO2 up to 44 GPA. Phys. Rev. B, 81, 024201 (2010).

21.) Q. Zeng, Y. Ding, W.L. Mao, W. Yang, S.V. Sinogeikin, J. Shu, H.-k. Mao, and J.Z. Jiang. Origin of pressure-induced polyamorphism in Ce75AI25 Metallic Glass. Phys. Rev. Lett., 104, 105702 (2010).

20.) Shen, G., Wang, L., Ferry, F., Mao, H. -K, Hemley, R. J. A portable laser heating microscope for high pressure research. J. Phys.: Conf. Ser., 215, 012191, (2010).

19.) Li, Q., Liu, B., Wang, L., Li, D., Liu, R., Zou, B., Cui, T., Zou, G., Meng, Y., Mao, H. -K., Liu, Z., Liu, J., Li, J. Pressure-Induced Amorphization and Polyamorphism in One-Dimensional Single-Crystal TiO2 Nanomaterials. J. Phys. Chem. Lett.,1, 309-314, (2010).

18.) Somayazulu, M., Dera, P., Goncharov, A., Gramsch, S., Liermann, P., Yang, W., Liu, Z., Mao, H.-K, Hemley, R., Pressure-induced bonding and compound formation in xenon-hydrogen solids. Nature Chemistry, 2, 50-53, (2010).

2009 Publications

17.) Q. Zeng, Y. Ding, W.L. Mao, W. Luo, A. Blomquist, R. Ahuja, W. Yang, J. Shu, S. Sinogeikin, Y. Meng, D.L. Brewe, J.-Z. Jiang, and H-k. Mao. Substitutional alloy of Ce and AI. Proc. Nat. Aca. Sc., 106, 2515-2518, (2009).

16.) Zhang, S. J., Wang, X. C., Liu, Q. Q., Lv, Y. X., Yu, X. H., Lin, Z. J. , Zhao, S., Wang, L, Ding, Y., Mao, H.-K., Jin, C. Q. Superconductivity at 31 K in the "111" - type iron aresenide superconductor Na1-xFeAs induced by pressure. Europhys. Lett., 88, 47008, (2009).

15.) Lin, Z.., Wang, L., Zhang, J., Mao, H.-K, Zhao, Y., Nanocrystalline tungsten carbied: As incompressible as diamond. Appl. Phys. Lett., 95, 211906, (2009).

14.) Gao, L., Chen, B., Lerche, M., Alp, E.E., Sturhahn, W., Zhao, J., Yavaş, H., and Li, J.,Sound Velocities of Compressed Fe3C from Simultaneous Synchrotron X-ray Diffraction and Nuclear Resonant Scattering Measurements. J. Synchrotron Rad., 16, 714-722, (2009).

 13.) Winterrose, M. L., Lucas, M. S., Yue, A. F., Halevy, I., Mauger, L., Muñoz, J. A., Jingzhu Hu, Lerche, M., and Fultz, B., Pressure-Induced Invar Behavior in Pd3Fe. Phys. Rev. Lett, .102, 237202, (2009).
 
12.) Ding, Y., Haskel, D., Tseng, Y.-C., Kaneshita, E., Veenendaal, M.A.v., Mitchell, J., Sinogeikin, S., Prakapenka, V.B., and Mao, H.-K., Pressure-induced magnetic transition in manganite (La0.75Ca0.25MnO3)Phys. Rev. Lett.,102, 237201, (2009).

11.) Jackson, J., Sturhahn, W., Tschauner, O., Lerche, M., and Fei, Y., Behavior of iron in (Mg,Fe)SiO3 post-perovskite assemblages at Mbar pressures. Geophys. Res. Lett. 36, L10301, (2009).

10.) Sun, L., Yi, W., Wang, L., Shu, J., Sinogeikin, S., Meng, Y., Shen, G., Bai, L., Li, Y., Liu, J., Mao, H.-k., and Mao, W.L., X-ray diffraction studies and equation of state of methane at 202 GPa. Chem. Phys. Lett. 473, 72–74, (2009).
 
09.) Turneaure, S.J., Gupta, Y.M., Zimmerman, K., Perkins, K., Yoo, C.S., and Shen, G., Real-time microstructure of shocked LiF crystals: Use of synchrotron x-rays. J. Appl. Phys. 105, 053520, (2009).

08.) Shim, S.H., Bengston, A., Morgan, D., Sturhahn, W., Catalli, K., Zhao, J., Lerche, M., and Prakapenka, V.
Electronic and magnetic structures of the postperovskite-type Fe2O3 and Implications for planetary magnetic records and deep interiors. PNAS, 106, 5508-5512, (2009).

07.) Lin, J.F., Gavriliuk, A.G., Sturhahn, W., Jacobsen, S.D., Zhao, J., Lerche, M., Hu, M., and Jenei, Z., Synchrotron mossbauer spectroscopic study of ferropericlase at high pressures and temperatures. American Minerologist, 94, 594-599, (2009).

06.) Wang, L., Pan, Y., Ding, Y., Yang, W., Mao, W.L., Sinogeikin, S.V., Meng, Y., Shen, G., and Mao, H.-k. High-pressure induced phase transitions of Y2O3 and Y2O3:Eu3+. Appl. Phys. Lett., 94, 061921, (2009).

2008 Publications 

05.) Alatas, A., Sinn, H., Zhao, J., Said, A.H., Leu, B.M., Sturhahn, W., Alp, E.E., Shen, G., and Prakapenka, V.B. Experimental aspects of inelastic X-ray scattering studies on liquids under extreme conditions (P-T). High Pressure Res., 28, 175-183, (2008).

04.) Jia, L., Sun, J.R., Wang, F.W., Zhao, T.Y., Zhang, H.W., Shen, B.G., Li, D.X., Nimori, S., Ren, Y., and Zeng, Q.S. Volume dependence of the magnetic coupling in LaFe13-xSix based compounds.
Appl. Phys. Lett., 92, 101904, (2008).

03.) Gao, L., Chen, B., Wang, J., Alp, E.E., Zhao, J., Lerche, M., Sturhahn, W., Scott, H.P., Huang, F., Ding, Y., Sinogeikin, S.V., Lundstrom, C.C., Bass, J.D., and Li, J., Pressure -induced magnetic transition and sound velocities of Fe3C: Implications for carbon in the earth's inner coreGeophys. Res. Lett., 35, L17306, (2008).
 
02.) Ding, Y., Haskel, D., Ovchinnikov, S. G., Tseng, Y.-C., Orlov, Y. S., Lang, J. C., and Mao, H.-k.,
Novel pressure-induced magnetic transition in magnetite (Fe3O4)Phys. Rev. Lett.,100, 045508, (2008).

2007 Publications 

01.) Luo, W., Ahuja, R., Ding, Y., and Mao, H.-k., Unusual lattice dynamics of vanadium under high pressure., PNAS 104, 16428, (2007).